2 Eylül 2010 Perşembe

KARAKOVAN BALLARI GELDIIhlamur a€ac› gövdesinin, yuvarlak olarak oyulmas›yla yap›lan karakovanlar 15-30 m yükseklikteki gürgen a€açlar›n›n üst k›s›mlar›na yerlefltirilir.

Güneflin ve rüzgar›n yerine göre konumland›r›lan kovanlar, 10.000- 20.000’ lik koloniler halindeki ar›lar taraf›ndan seçilirler. Bu noktadan sonra, karakovana d›flar›dan müdahale edilmez.

Tüm iflleyifl ar›lar taraf›ndan gerçeklefltirilir.Karakovan ar›c›l›€›, do€al ve geleneksel ar›c›l›k fleklidir. Karakovanda petek üretimini de ar›lar yapar.1 kg petek üretmek için ortalama 4 kg bala ihtiyaçlar› vard›r .1kg bal için ise, ortalama 7 milyon çiçek gezilir.

F›rt›na vadisi floras›, vejetasyonu ve yöre ballar›n›n polen analizi konulu çal›flmada, yöreye ait 1430 tür tespit edilmifltir. Bu alanda 66 s› endemik, yaklafl›k 818 taksonun bulundu€u görülmektedir ki: bu çok büyük bir zenginliktir.